Miljöpolicyn ska återspegla Webkings vision och ambitioner på miljöområdet och är den grundläggande delen i miljöledningssystemet. Här följer Webkings nya miljöpolicy, beslutad år 2015.

Webking ska vara ett miljömedvetet företag där hänsyn till miljön ska prägla vår verksamhet och bli en naturlig del av vårt arbete. Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar och som bidrar till en hållbar utveckling. Detta ska vi förverkliga genom att:

  • Minska utnyttjandet av naturens resurser, genom att hushålla med energi, använda förnybara energikällor och naturresurser, samt minimera uppkomsten av avfall.
  • Vid varje anskaffning sträva efter att uppnå minsta möjliga miljöbelastning.
  • Minska miljöbelastningen från transporter och tjänsteresor genom att nyttja modern kommunikationsteknik och använda kollektiva färdmedel.
  • Engagera medarbetare och partners i miljöarbetet, samt se till att personal har kunskap inom miljöområdet.
  • Följa de miljölagar och andra miljökrav som verksamheten berörs av.

Miljömål

Här kan du läsa om de övergripande och detaljerade miljömål som Webking kommer att inrikta sig på de kommande tre åren. Inom områdena energi, avfall, livsmedel, transporter och tjänsteresor, samt inköp och upphandling har övergripande och detaljerade miljömål upprättats.

Miljömålen med tillhörande handlingsplaner är Webkings bidrag till att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål, vilka ska vara riktmärken för hela det svenska miljöarbetet.

Miljömålen

Energi

Webking ska vara en energieffektiv verksamhet, vilket innebär att förbrukningen av el, värme och vatten ska minska.

Avfall

Webking ska minska verksamhetens avfallsmängd, samt källsortera och återvinna så mycket avfall som möjligt.

Livsmedel

Webking ska minska mängden livsmedel som kastas samt öka andelen ekologiska produkter.

Transporter och tjänsteresor

Webking ska minska utsläppen av fossil koldioxid från transporter och tjänsteresor.

Inköp och upphandling

Webking ska öka antalet anskaffningar där miljökrav ställs.

SWITCH THE LANGUAGE